Polityka prywatności – ankieta satysfakcji

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Vector Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Antoniego Fontany 26/2, 01-885 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041738, NIP 1132324131, REGON 017286470, kapitał zakładowy 100.000,00 zł, adres e-mail: ado@vector-polska.pl, tel.: +48 22 569 0 888 (dalej jako „ADO”).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania ankiety satysfakcji klienta.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO jak również art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest prowadzenie marketingu własnych usług.

Odbiorcami danych będą zaufani partnerzy ADO oraz firmy świadczące na rzecz ADO usługi informatyczne i hostingowe.
Dane osobowe nie będą również przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia przez nas działań marketingowych polegających na rozesłaniu i przeanalizowaniu ankiety satysfakcji, bądź do czasu wyrażenia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych bądź odwołania zgody na otrzymywanie informacji na adres e-mail.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych jak również prawo  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.