RODO Newsletter

Pełne dane Administratora: Vector Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Antoniego Fontany 26/2, 01-885 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041738, NIP 1132324131, REGON 017286470, kapitał zakładowy 100.000 PLN, adres e-mail: officep@vector-polska.pl

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu marketingowym polegającym na wysyłaniu newslettera.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością otrzymywania newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. F rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług. Dodatkową podstawą prawną jest również art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów, jak również usługi hostingowe i informatyczne.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia działań marketingowych przez Administratora albo do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie newslettera. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej

Przysługuje Pani/Panu sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać.